hlavní projekty

Život nanečisto Múzické návštěvy zařízení náhradní výchovy Korálky dětem
Patron Doprovodné akce

Život nanečisto

Život nanečisto

Základní princip projektu

Cílem projektu je připravit dospívající mládež vyrůstající v zařízeních náhradní výchovy na přechod z ústavní péče do samostatného života.

Prvním stupněm jsou intervence v klientských zařízeních, během nichž jsou budoucí klienti i jejich vychovatelé seznamováni formou ukázek a diskusí s principy ŽNN.

Ve druhé fázi absolvuje mládež z klientských zařízení (ve věku 15 - 25 let) interaktivní třímodulový seriál víkendových kurzů mimo prostředí dětského domova, během něhož je zkušení a kvalifikovaní lektoři, psychologové a pedagogové prakticky seznamují s nejrůznějšími rizikovými situacemi, s nimiž se pravděpodobně setkají po opuštění domovského zařízení.

Každému z kurzů předchází komunikace se speciálními pedagogy klientských zařízení a důkladná příprava týmu na konkrétné osobnosti dětí.

Kurzy jsou zaměřeny na integraci ve všech oblastech společenského života - hledání práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, pracovní i další smlouvy, rizika nezaměstnanosti, formy efektivních investic finančních prostředků atd. Klienti mají během kurzů pochopit, že na sobě musí intenzivně pracovat a nevzdávat se po prvním neúspěchu. Vychovatelé a lektoři pracují následně s mládeží po celý rok a jejich spolupráce je zakončena dalším kurzem.

V průběhu jednoho roku se projektu zúčastní 165 dětí v 10 vlnách, které souvisí s absolvováním kurzu.


Sponzor projektu

Tři moduly

1. modul - téma Domácnost

Kurz je zaměřen motivačně. Tým získává pozornost a zájem klientů, učí je sdílet prožitky, otevřít se, pojmenovávat a vyhodnocovat prožité. Klienti se setkávají s novými situacemi, hledají si bydlení v neznámém objektu a podepisují smlouvy. V obměňovaných skupinách zažívají práci v týmu, ústřední je téma domácnosti, odpovědnosti a fungování ve společenství. Skupina se zároveň sbližuje a kromě praktických činností se zamýšlí nad svým konáním.

2. modul - téma Práce

Práce a vše související je velmi silné a nosné téma a klienti si odvážejí spolu se silným zážitkem velmi cenné zkušenosti. V rámci kurzu hrají podstatnou roli dramatizace již při jejím získávání (pohovory), nejsilnější je však pracovní zkušenost účastníků a možnost sdílení zkušeností. Kurz vychází především z prožitků v roli zaměstnance. Řeší také vztahy v zaměstnání, v nichž bývá velmi složité odlišení profesních a osobních rolí. I v rámci tohoto kurzu jsou monitorovány reakce klientů pro následnou analýzu. Za námahu, úsilí a zvládnutí nepříjemných zkušeností je tu odměna – mzda ( ve formě „kurzovních peněz“) a možnost ji příjemně utratit. To je ale také příležitostí k příkladnému vedení klientů k hospodárnému chování. K tomu slouží i řízené reflexe. Stejně jako na ostatních kurzech nechybí týmové hry a také praktické zkušenosti, zde např. úskalí pracovní smlouvy.

3. modul - téma Odchod z DD a co dál ???

Třetí kurz je nastavován podle potřeb jednotlivých účastníků. Kromě nabídky sítě služeb po opuštění DD a postupů, jak se zachovat v obtížných situacích, se věnuje posilování klientovy schopnosti orientovat se v sociální síti a schopnosti požádat o kvalifikovanou a fundovanou pomoc.

V rámci kurzu se upevňují a zhodnocují i zážitky a návyky z kurzů předešlých. Charakteristickým prvkem závěrečného kurzu je flexibilita týmu a schopnost reagovat na individuální poptávku ze strany klientů.

Ohlasy v rubrice ECHO:
Dopis: Podpora projektu Život nanečisto (Středočeský kraj) - 21.8.2009


Sponzoři projektu

Stránky projektu: zivotnanecisto.cz.

Múzické návštěvy zařízení náhradní výchovy

Múzické návštěvy zařízení náhradní výchovy

Pravidelné výjezdy skupin cca devíti umělců, složené z muzikantů, divadelníků, výtvarníků, žonglérů, tanečníků i dalších kumštýřů za dětmi do jejich „domova“.

Hudební i divadelní žánry jsou voleny tak, aby co nejlépe odpovídaly věkové struktuře a dispozicím dětí. Totéž platí o interpretech.

Základním záměrem je zprostředkovat dětem svět her a fantazie. Interpreti sice občas přijíždějí s představením, koncertním nebo divadelním tvarem, ale vše přizpůsobují momentální situaci a náladě dětí. Hlavním principem je děti do všech činností vtáhnout a předat jim co nejvíce z tvořivé energie.

Součástí návštěv jsou improvizované dílny, v nichž se děti učí základům nejrůznějších žánrů. Podstatnou součástí jsou i produkce dětí, které často návštěvníkům předvádějí to, co se naučily během roku.

Podstatným principem je to, že nejde o izolované návštěvy, ale v různých intervalech se cíleně obměněná sestava kumštýřů za dětmi vrací.

Více viz. rubrika uskutečněné akce.

Korálky dětem

Korálky dětem

Hlavním cílem projektu Korálky dětem, který vzešel ze společné iniciativy spolku Múzy dětem, herečky Míši Maurerové a někdejší společnosti Jablonex Group, je usnadnit holkám a klukům z dětských domovů přípravu na jejich vstup do samostatného života.

Do projektu, který podporuje také jeho kmotra Klára Vytisková a společnost STORM, je v současné době zapojeno 10 dětských domovů. Tamní děti všechny šperky vyrábějí samy a také za ně osobně dostávají náležitou odměnu. Tento princip jim nejen umožňuje poznat cenu vlastnoručně vydělaných peněz, ale zároveň je vede k osvojení principů hospodaření. To je prvek, který dělá klientům zařízení náhradní výchovy v samostatném životě velké problémy.

O projekt je velký zájem i v dalších dětských domovech a náš spolek s patronkou Míšou Maurerovou hledá usilovně cestu k rozšíření projektu.

Více informací o zapojených dětských domovech spolu s obrázky výtvorů mladých šperkařů najdete na stránkách www.koralkydetem.cz. E-shop je bohužel momentáleně mimo provoz, objednávky nejsou funkční.

Foto z Fotogalerie

Projekt "Patron"

Patron

Projekt "Patron", podpořený Evropským sociálním fondem České republiky (ESF ČR), vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem.

V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 - 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni by měli mladým mužům vytvořit často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávat jim své zkušenosti a být jim podporou při vstupu do běžného života.

Patronský systém by měl pomoci změnit stav, kdy velké procento mladých mužů přechod do samostatného života nezvládá, ztrácí zaměstnání a končí v sociální síti nebo ve vězení (podle studie MV ČR z roku 2007 má 51% dětí, které prošly dětským domovem, problémy se zákonem). Mladí lidé vyrůstající v zařízeních náhradní výchovy jsou po dobu svého života v zařízeních sice velice slušně hmotně zabezpečeni, ale z toho často pramení, že po přechodu do běžného života nezvládají zátěž, která souvisí s nalezením, a především s udržením zaměstnání a hospodařením s výdělkem. Jsou finančně málo gramotní, nejsou připraveni na pravidelnost docházky do zaměstnání a roli zaměstnance. Většinou také není dostatečně ošetřen jejich individuální přechod ze zařízení náhradní výchovy do běžného života. Navíc mladí muži často nemají referenční rámec mužské role.

V počátku projektu se uskuteční třídenní školení pro patrony na kterém se seznámí podrobně s celým projektem, s pravidly patronského doprovázení a dojde k jejich přípravě na zvládání situací, které mohou při doprovázení nastat. V průběhu celého projektu pak bude patronům nabízena supervize.

Setkávání patronů a mladých mužů bude mít jasná pravidla a bude k nim docházet minimálně jednou za měsíc.

V roce 2015 jsme spolu s LOMem úspěšně završili třetí rok projektu PATRON.

Patron Působení projektu se na základě poptávky ze strany dětských domovů rozšířilo v roce 2015 do dalších 2 krajů, Moravskoslezského a Olomouckého. Celkem tedy patroni podporují mladé muže na cestě k samostatnému životu v 7 krajích ČR. V těchto krajích spolupracujeme již se 17 dětskými domovy.

V roce 2015 se do Projektu Patron nově zapojilo 14 zkušených a proškolených mužů, patronů. Patroni vytvořili tzv. patronské dvojice s kluky z dětských domovů a společně plánují a zažívají nejrůznější činnosti, jako např. výlety do přírody, výlety na kolech, na lodích, geocaching, rybaření, návštěva koncertu, návštěva patrona v práci. Patroni též byli mladým mužům podporou při získání brigády, a samozřejmě a na prvním místě podporou při odchodu z dětského domova a zapojení do samostatného života. Celkem bylo zatím do projektu zapojeno 50 mladých mužů. Chcete-li vědět více o tom co zažili, podívejte se na přiložený PDF soubor.

Patron – fakta o projektu

Projekt běží od roku 2013. Za tu dobu bylo projektem podpořeno 104 mladých lidí (z toho 16 děvčat). Z toho:

  • 18 mladých lidí ukončilo spolupráci s projektem před odchodem z DD
  • 25 mladých lidí již bylo doprovozeno do samostatného života
  • zbývajících 59 mladých lidí stále v projektu zůstává a schází se se svým patronem či patronkou (i některé z těchto vztahů trvají už více jak 2 roky – patroni/patronky podporují mladé lidi, aby zůstali v DD co nejdéle, dostudovali a odcházeli do samostatného života starší a s dokončeným vzděláním)

Z 25 mladých lidí, které patroni (zatím žádné děvče) doprovodili do samostatného života:

  • 22 mladých mužů má zajištěné bydlení a práci (někteří jsou z DD i déle než 1 rok, což je jistá známka usazení a stability)
  • 1 muž skončil ve VTOS (ovšem je stále v kontaktu se svým patronem, což dává naději na snadnější zapojení do společnosti po návratu z vězení)
  • 2 muži se někam vytratili a přestali komunikovat

Úspěšnost činí tedy cca. 85 %, což je ve srovnání se statistikami, které říkají, že až 70 % mladých lidí z ústavní péče osamostatnění nezvládá, velký úspěch!

Navázána spolupráce s 32 DD (4 z Plzeňského, 10 ze Středočeského, 4 z Ústeckého, 2 z Libereckého, 2 z Jihočeského, 3 z Vysočiny, 1 z Pardubického, 1 z Královéhradeckého, 4 ze Zlínského a 1 z Moravskoslezského kraje)

V roce 2018 vzniklo 42 nových patronských dvojic. Z toho je 16 patronských dvojic patronka/děvče. Z těchto nových vloni odešlo 5 mladých mužů do samostatného života a všichni mají zajištěné bydlení (i když např. na ubytovně) a zaměstnání.

Manažer projektu Patron - Lukáš Talpa - lukas.talpa@ilom.cz

Stránky projektu: ipatron.cza
Facebooková stránka projektu.


Evropský sociální fond OP Zaměstnanost

Evropský sociální fond v ČR

Doprovodné akce

Doprovodné akce

Doprovodné akce jsou směřované k integraci sociálně hendikepovaných dětí ze zařízení náhradní výchovy do společnosti.

Přirozeným kontaktem těchto dětí s většinovou společností v průběhu akce jsou zároveň naleptávána některá dogmata a předsudky, kterými je společnost zatížena.

Různorodá kombinace sportovních a kulturních aktivit a atrakcí umožňuje v rámci akce zapojit a uspokojit jak děti s různými typy handicapů, tak veřejnost s širokým spektrem zájmů.

Dalším účelem a posláním akce je také představit zúčastněným dětským domovům i široké veřejnosti projekt Život nanečisto.Tento projekt je v mnoha směrech unikátním instrumentem pro přípravu sociálně hendikepovaných dětí na reálný život.

Závod dračích lodí

Osvědčená sportovní disciplína, která poskytuje jak zajímavou pestrou podívanou pro diváky, tak téměř adrenalinový zážitek pro účastníky. Do závodů je navíc možno aktivně zapojit velké množství aktérů, takže závod naplňuje beze zbytku integrační i další aspekty.

Škatulení

malování nejrůznějších aktuálních motivů na bílé kartonové krychle má stejný integrační potenciál a jak malování samotné, tak následná stavba různých prostorových konstrukcí jsou atraktivní stejně pro malující i pro diváky.

Doprovodné dílny – break dance, žonglování, kouzlení a bubnování

Jsou stejně osvědčenými prvky kombinující kulturu a sport. Všechny disciplíny jsou v rámci akcí přístupné veřejnosti. Lektory těchto dílen jsou zkušení reprezentanti jednotlivých disciplín.

Více viz. rubrika uskutečněné akce.

 
 

ZakulaceníZakulacení Múzy dětem, z. s., Štefánikova 249/28, Praha 5, 150 00, IČ: 26636468, č.ú.: 250078927/0300, info@muzydetem.cz